Uw privacy

PRIVACYVERKLARING
Deze privacyverklaring is voor het laatst herzien op 27 april 2022

Contactgegevens
DI MI SO Praktijk voor complementaire alternatieve therapie en pedicure

Zandeveltweg 65A
2692 AS ’s-Gravenzande
Telefoon: 06 12387322
www.dimiso.nl

Bij DI MI SO wordt uw privacy gerespecteerd en de persoonlijke informatie die u ons verschaft wordt vertrouwelijk behandeld.
Het verwerken van persoonsgegevens is bij DI MI SO in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt.
DI MI SO, praktijk voor complementaire alternatieve therapie en pedicure, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die verwerkt worden
DI MI SO verwerkt persoonsgegevens, die u zelf verstrekt door gebruik te maken van diensten.
Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

– Voor- en achternaam;
– Adres;

– Telefoonnummer;
– E-mailadres;
– Overige persoonsgegevens, die u actief verstrekt door bijvoorbeeld gebruik te maken van het contactformulier, het online afsprakensysteem, in correspondentie en telefonisch.

 Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DI MI SO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Om uw online afspraken in te plannen in ons afsprakensysteem (grondslag: toestemming)
– U een bevestiging van de afspraak te kunnen sturen op uw e-mailadres (grondslag: toestemming)
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten (grondslag: toestemming)
– Via e-mail onder de aandacht brengen van ons aanbod (grondslag: toestemming)
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren (grondslag: overeenkomst)

Grondslag: Toestemming: De betrokkene heeft toestemmingen gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens voor een of meer specifieke doeleinden.
Grondslag: Overeenkomst: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen.

Delen van persoonsgegevens met derden
DI MI SO deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht is een verwerkersovereenkomst afgesloten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Dit houdt in dat zij niet op enige andere wijze gebruik zullen maken van uw persoonsgegevens. DI MI SO blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
DI MI SO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In het geval persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn, zal DI MI SO de persoonsgegevens verwijderen.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
DI MI SO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht er onverhoopt ergens een datalek plaatsvinden die ongunstige gevolgen heeft voor uw persoonlijke levenssfeer, dan melden wij dit binnen 48 uur aan de Autoriteit Persoonsgegevens en aan de betrokken personen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@dimiso.nl.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door DI MI SO en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@dimiso.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie de volgende gegevens zwart:

– Pasfoto;
– MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort);

– Paspoortnummer;
– Burgerservicenummer (BSN).

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat indien er onverhoopt een klacht mocht zijn, u daarvoor terecht kunt bij de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Omdat we niet uitsluiten dat onze dienstverlening in de toekomst verandert, zou ook deze privacyverklaring op punten kunnen veranderen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. De datum van de laatste aanpassing staat bovenaan op deze pagina vermeld.